تعرفه تبلیغات در قرن 21

روزانه

صفر تومان
صفحه اختصاصی تبلیغات

9 % مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اعلام شده اضافه می گردد
ادامه

هفتگی

4,000 تومان
صفحه اختصاصی تبلیغات

9 % مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اعلام شده اضافه می گردد
ادامه

ماهانه

15,000 تومان
صفحه اختصاصی تبلیغات

9 % مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اعلام شده اضافه می گردد
ادامه

3 ماهه

40,000 تومان
صفحه اختصاصی تبلیغات

9 % مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اعلام شده اضافه می گردد
ادامه

6 ماهه

70,000 تومان
صفحه اختصاصی تبلیغات

9 % مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اعلام شده اضافه می گردد
ادامه

1 ساله

120,000 تومان
صفحه اختصاصی تبلیغات

9 % مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ اعلام شده اضافه می گردد
ادامه